92 - 94 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Day

Tháng Tám 11, 2022